ای مردم 

به میهمانی بزرگ خدا دعوت شده اید.این ماه که به سوی شما می اید  

ماه برکت و بخشش خداست.

نفس کشیدن شما ثواب ذکر و تسبیح خداوند را دارد

خواب شما در این ماه عبادت است.

عبادت هایتان در این ماه مورد قبول خداوند است. 

دعا هایتان مستجاب است پس دعا کنید و از خدا بخواهید که شما ره به روزه گرفتن و تلاوت قران در این ماه  

توفیق دهد.

 ای مردم 

پاداش کار های نیک در این ماه هفتاد برابر ماه های دیگر است. 

هر کس در این ماه بسیار صلوات بفرستد کار های نیکش در قیامت سنگین خواهد بود. 

هر کس در این ماه یک ایه قران بخواند پاداش کسی را دارد که تمام قران را تلاوت کند.

 ای مردم

 هر کس در این ماه روزه داری را افطاری دهد خداوند گناهان گذشته اش را می امرزد.

 کسی که در این ماه اخلاقش را نیکو کند در روز قیامت به اسانی از صراط خواهد گذشت.