آلبرت انشتین: انشتین، مشهورترین دانشمند عصر حاضر بود و کارهای و آثار او انقلابی در تفکرات بشر دربارۀ زمان و جاذبه و تبدیل ماده به انرژی ایجاد نمود(E=mc^2).یکی از جملات مشهور او این است «دانش بدون ایمان فلج است و ایمان بدون دانش کور است).