به نام او 
 نمونه سوالات ازمون مطالعات اجتماعی هشتم (دبیرستان سلام صادقیه)

 1-تحلیف چیست؟ (1)
  

 2-در چه صورت وزرا می توانند کار خود را در وازرتخانه اغاز کنند؟ (0.5)

 
               
 3-انفاق را تعریف کنید(1.5)
 
  
4-کار قاضی در دادگاه چیست ؟وا او چگونه فردی باید باشد؟(2)
 
 
 
5-پرخاشگری نتیجه چیست؟ و سه نمونه  از اشکال مختلف رفتار های پرخاشگرانه را نام ببرید؟(1.5) 
 
   

 6-به فردی که از او شکایت شده و باید به دادگاه برود چه می گویند؟(0.5) 
 
الف) خواهان                     ب)وکیل
 
 ج)خوانده                          د)موکل 

 
 7-انواع دعاوی کدامند؟ (0.75)
 
الف)کیفری -عمومی             ب)حقوقی -کیفری
  
ج)خصوصی -عمومی             د)خصوصی -کیفری 

 8-به پولی که طبق قانون افراد و موسسات به دولت می پردازند ........می گویند (0.5)
 
 9-سه مورد از خصوصیاتی که در دوره بلوغ و نوجوانی در افراد ظهور می کند را نام ببرید (0.75)
 

 
 10-بودجه چیست؟(1)
  
 
 
 11-مالیات چیست؟ (1)
 
 12-مواد مخدر چه موادی هستند؟(1.5)
 
 
 13-دعاوی حقوقی را با ذکر یک موقعیت توضیح دهید(1.5)
 
 
 14-مراسم تنفیذ چیست؟(1)
  

15-مراسم تحلیف چیست؟(1.25)
 
 
 
 16-ریاست قوه مققنه بر عهده کیست و چه وظایفی دارد؟(1)
  
 
17-سه مورد از در امد های دولت به غیر از مالیات و صادرات نفت نام ببرید(0.75)
 
18-تشکیل کابینه چیست ؟ و ان را توضیح دهید(1.5)
  

 19- یکی از عبارات را انتخاب کنید
 ریییس جمهور برای مدت .....(4سال/3سال) با رای مستقیم مردم انتخاب می شود تنها برای یک دوره .....(سه ساله/چهار ساله) دیگر به صورت متوالی انتخاب مجدد او مانعی ندارد.
 
طراح محمدرضا نصری             با ارزوی موفقیت             کلاس شهید رجایی پایه هشتم (دبیرستان سلام صادقیه)